پروژه نگهداشت و تعمیرات سیستم های LG/TG مخازن انبار نفت شهید منتظری اصفهان در سال های 1398، 1399 و 1401 توسط شرکت اجرایی شده است. سایت شهید منتظری از جمله سایت های دارای ظرفیت بالا و استرتژیک محسوب می شود. در شرایط فعلی پروژه مذکور فعال می باشد.