انبار نفت شماره 2 زاهدان از جمله انبارهای دارای سیستم های راداری با برندهای مختلف می باشد. راه اندازی و چندین سال نگهداشت این انبار توسط کارشناسان فنی شرکت اجرایی شده است.