منطقه لرستان شامل سه انبار مهم خرم آباد، ازنا و بروجود بوده که از برندهای مختلف تجهیزات راداری استفاده نموده است. رفع نواقص و چندین سال نگهداشت سیستم های راداری توسط کارشناسان فنی شرکت اجرایی شده است.