انبار نفت سایت بهرگان شرکت فلات قاره از جمله سایت های شامل تجهیزات بروز راداری محسوب می شود. راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات بروز توسط کارشناسان فنی شرکت اجرایی شده است.